Brief aan school

Beste Naam directeur,

Wij verheugen ons enorm dat de school volgende week weer open gaat. Tegelijkertijd maken wij ons ernstige zorgen over de voorwaarden die gesteld worden. 

Daarom sturen wij deze e-mail omdat wij  heel erg bezorgd ben over huidige ontwikkelingen in de maatschappij en hoe zich dit vertaalt naar de toekomst van onze kinderen, waaronder naam kinderen. Wij willen je vertellen waar dat vandaan komt, en wij willen je ook vragen naar jouw visie. Omdat jij als directeur direct invloed zal hebben op het beleid waaraan naam school straks onderhevig zal zijn. 

Wij hechten grote waarde aan een pedagogisch klimaat waarin onze kinderen zich vrij kunnen ontplooien. Daarbij wordt de kinderen geleerd om zich zeker en geaard te voelen in hun eigen lijf. En ontwikkelen zij zich in een veilige en warme omgeving waarbinnen zij naar hartelust en zonder reserves met elkaar kunnen spelen, leren en leven. Daarbij hoort uitvoerige (lichamelijke) interactie tussen kinderen onderling en tussen de leerkracht. 

Ik hoef denk ik niet het belang van aanraking te benadrukken. Zonder enige vorm van affectie overlijdt namelijk een baby. 

Graag wil ik volgende afbeelding benadrukken waar jullie voor staan.

De voorgenomen maatregelen zoals; de vijfdaagse quarantaine, de test plicht voor alle leerlingen en leraren, isolatie, verdeeldheid en het dragen van mondkapjes door oudere kinderen, gaan daarom voor ons een grens over. Maatregelen als deze geven stress en angst en niet het gevoel van veiligheid, vertrouwen en warmte wat de kinderen nodig hebben. 

Bovendien zijn deze maatregelen schadelijk voor het vertrouwen van het kind in zijn of haar eigen lichaam en maken we het onnodig angstig voor het (zieke?) lichaam van leeftijdsgenootjes. Tot slot hoort een keuze om wel of niet te testen of wel of niet te laten vaccineren thuis in de privésfeer en zou iedereen daar zelf over moeten beslissen. Hierbij delen wij mede dat onze kinderen niet getest nog gevaccineerd mogen worden, onder geen enkele voorwaarden en houdt de school verantwoordelijk voor eventuele schade die volgt bij het niet nakomen van onze wensen.

Dat helder te hebben kan het nu toch niet zo zijn dat onze kinderen geen recht hebben op fundamentele onderwijs?

Angst bij kinderen

Kinderen krijgen op dit moment direct dan wel indirect de boodschap dat er voortdurend gevaar is, dat andere mensen een gevaar vormen én dat zij zelf een gevaar vormen voor anderen. Er wordt een beroep gedaan op kinderen om te zorgen dat andere mensen (ook volwassenen) veilig en in leven blijven. Dit is een taak die niet bij kinderen hoort te liggen; kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het leven van anderen, laat staan van volwassenen. In een tijd waarin zij bouwen aan zelfvertrouwen, krijgen zij nu een angst opgelegd, die ik persoonlijk misplaatst en schadelijk vind. Op deze manier wordt er angst geïndoctrineerd bij onze kinderen en het lijkt mij dat de leerkrachten in het algemeen het beste voor hebben met de kinderen en zij zeker niet willen dat de kinderen met angst geïndoctrineerd worden. 

Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met COVID-19. Ook In Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het huidige coronavirus, aldus het RIVM. Op hun website is te lezen dat kinderen tot en met 12 jaar geen onderling afstand hoeven te houden, ook niet tot volwassenen. (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs ). 

Volgens het RIVM heeft 98% van de besmette personen geen of slechts milde klachten. Het is 2% dat klachten krijgt, waarvan de helft boven de 70 jaar is. Van de mensen die echt ziek worden heeft 70% onderliggend lijden. De mortaliteit is ongeveer 0,2 %. Dus van alle besmette mensen, sterft gemiddeld 0,2%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die overlijden ligt boven de 80 (en de helft van alle overledenen in Nederland zijn gestorven in een verpleegtehuis). De kans dat een kind tussen de 0-19 het virus overleeft is volgens het CDC 99,99997%. Voor mensen tussen de 20-49 is dat 99,98% en voor mensen van 50-69 is het 99,5%. Het zijn mensen van 70 die significant meer risico lopen (overlevingskans is dan 94,6%). Zie de officiële en wereldwijde cijfers op https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html. Het RIVM heeft vanaf het begin verklaard dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding van het virus. De kinderen zijn het probleem niet, noch het gevaar.  

Mondkapjes

Richtlijnen van het RIVM zijn niet dwingend en behelzen geen (wettelijke) verplichting. Het zijn uitsluitend richtlijnen (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen). Het staat elke school vrij om af te wijken van deze richtlijnen. Wat mij zorgen baart, is dat scholen in heel Nederland op dit moment eigen beleid maken dat zelfs verder gaan dan de richtlijnen van de RIVM. Vele middelbare scholen hebben al enige tijd een mondkapjes verplichting. In de gang tussen de lessen door, en tijdens de praktijklessen in de klas. Het is niet verplicht, het is geen richtlijn van de RIVM, maar toch doen scholen het. 

Jaap van Dissel (RIVM) heeft gezegd dat 200.000 mensen tenminste een week lang een mondkapje moeten dragen om mogelijk 1 persoon van besmetting te voorkomen. Zolang er geen bewezen nut en noodzaak van deze mondkapjes bestaat, zie ik geen enkele reden om kinderen te onderwerpen aan een gedragsexperiment, met schadelijke gevolgen. 

Los van het feit dat het ongezond is voor een kind om CO2 in te ademen, is de impact van de inzet van dit soort maatregelen zorgwekkend en mogelijk traumatisch voor onze kinderen. Het beperkt de persoonlijke levenssfeer en veroorzaakt een gevoel van onthechting. Het beperken van onderling contact is zeer schadelijk voor het gevoel van veiligheid en verbondenheid, voor kinderen onderling, maar ook zeker in relatie tot de docenten. Het mondmasker bedekt het meest belangrijke deel van het gezicht, waarmee wij onze non-verbale communicatie gestalte geven. Het wordt zo voor onze kinderen steeds moeilijker om de intentie achter de gesproken woorden te lezen, om nog maar te zwijgen over de verstaanbaarheid. Maar voor ons geldt vooropgesteld: kinderen moeten vrij kunnen ademen en geen onderdeel worden gemaakt van problemen waar ze geen deel van uitmaken. 

Testen

Kinderen moeten nu verplicht worden getest. Ook kleine kinderen. Terwijl kinderen nauwelijks aandeel hebben in de verspreiding en nauwelijks last hebben van het virus. Dit gebeurt wederom in strijd met de adviezen van het RIVM en zonder wettelijke verplichting. 

Er gaan geluiden op (in Italië bijvoorbeeld) om kinderen preventief op school te laten testen met mobiele teams. In Duitsland is zo’n mobiel team al actief geweest, waarbij de ouders ter plaatse voor toestemming zijn gebeld. De discussie die daar nu wordt gevoerd is of het überhaupt nodig is, om toestemming te krijgen van de ouders voor zo’n test. Ik hoop dat je snapt dat wij deze geluiden erg zorgelijk vinden. 

Ook zijn er nu de anale testen. Deze is in China al verplicht. Spanje is erover aan het debatteren en wat gaan we doen als dit in nederland ook ingezet gaat worden? Want zoals alle maatregelen eerst verder weg waren, zijn de overige maatregelen ook van kracht in nederland. 

Fysieke scheiding ouders/kinderen

Sinds de lockdown mogen de ouders de opvang niet in. We moeten de kinderen bij de deur afzetten en wij mogen ze niet in zijn lokaal brengen. Daar heb ik grote moeite mee. Ik wil met hem mee het lokaal in, met hem een boekje lezen. Zijn vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten en de sfeer voelen die er heerst. Ik wil persoonlijk voelen of het een veilige omgeving is, en zien hoe djavi zich beweegt en reageert. 

Ik snap niet goed waarom de ouders niet binnen mogen komen. Als we ons aan de wettelijke regels houden, betekent dit dat wij als volwassenen 1,5 meter afstand moeten houden tot de leidsters, docenten en andere ouders. Dat is mogelijk en uitvoerbaar. Ouders die daar moeite mee hebben zouden er ook zelf voor kunnen kiezen hun kind bij de deur af te geven. Ik vind dat onze kinderen te veel belast worden met corona maatregelen terwijl hun eventuele besmetting een minimaal aandeel heeft in de situatie waarin we ons nu bevinden. Tenslotte kun je ook nog met z’n alle de supermarkt in.

Tevens is er in ons land afgelopen weekend het eerste corona kamp in Groningen geopend. Daar kunnen ze je verplicht op laten nemen wanneer er geconstateerd wordt dat je niet goed geïsoleerd kunt leven tijdens een griep, genaamd corona of dat er bepaalt wordt dat je niet veilig bent voor je medemens. (Graag wil ik je nog even attent maken op de cijfers van het RIVM zoals boven beschreven).  Er gaan geruchten in de ronde (los van het feit of dit op waarheid is gebaseerd) dat tevens kinderen vanuit school meegenomen kunnen worden. Wij gaan ervan uit de school er alles aan doet om onze kinderen veilig te houden en niet meewerkt aan deze waanzin anno 2020/2021. 

Vaccinaties

De WHO coördineert de mondiale aanpak tegen COVID-19. Nederland geeft in beginsel gehoor aan de adviezen van de WHO. Een van de reeds bestaande richtlijnen van de WHO is dat de aanwezigheid van een kind op school, als er een vaccinatie sessie is, betekent dat de ouders toestemming hebben gegeven voor deze vaccinatie. Zie een directe link naar het officiële WHO-document in dit artikel: https://www.sott.net/article/424625-WHO-now-says-your-childs-presence-in-school-counts-as-informed-consent-for-vaccination-parental-presence-not-required.  

De WHO adviseert aan haar lidstaten een “opt-out” systeem. Dat betekent dat ouders uit zichzelf en expliciet moeten aangeven dat zij geen toestemming geven voor vaccinaties op school tijdens vaccinatie sessies. Hoewel dit in Nederland op dit moment nog niet aan de orde is, baart dit ons – wederom – grote zorgen. Omdat de WHO meer dan 190 lidstaten adviseert, waaronder Nederland. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een aantal vragen die wij graag met je bespreken: 

1. Wat is jouw visie op het mondkapjes beleid voor kinderen op de basisschool?

2. Wat is jouw visie op het laten testen van kinderen tijdens schooltijd? 

3. Wanneer mogen de ouders weer de opvang/school in? 

4. In hoeverre ben jij bevoegd (in verband met een eventueel overkoepelend schoolbestuur) beleid te bepalen?

5. Als jij daartoe bevoegd bent, in hoeverre ben jij bereid af te wijken van de RIVM-richtlijnen? 

6. Hoe gaat de onderwijs vervolgen wanneer wij ons uitsluiten van de maatregelen?

Nogmaals voor de goede orde en volledigheid: Wij Naam ouders geven geen toestemming om Naam kinderen te laten testen op COVID-19, of om enig ander medisch onderzoek uit te voeren tijdens schooltijd. Ook geven wij geen toestemming om de kinderen te vaccineren en wij geven geen toestemming om mee te werken aan een gedragexperiment wat het dragen van mondkapjes verplicht. 

Met vriendelijke groet,

Ouders